ជំនាញឌីជីថលមានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងមុខជំនួញ និងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា គ្រប់ការងារទាំងអស់នឹងទាមទារឲ្យមានជំនាញឌីជីថលនាពេលអនាគត។ ដូច្នេះហើយ ក្រុមហ៊ុន…