មុខទំនិញសំខាន់ៗជាង២០ប្រភេទរបស់កម្ពុជាដែលមានការគាំទ្រច្រើននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ

បើទោះបីជាស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំនៃឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាទទួលរងនូវការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសកូវីដក៏ដោយ ក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនបានឈប់ស្ងៀមត្រឹងគ្មានកម្រើកនោះដែរ

វិស័យឯកជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលើការកំណត់មុខទំនិញសក្ដានុពលចំនួន ១០ មុខ

សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា តំណាងឲ្យវិស័យឯកជនបានបង្ហាញពីកិច្ចគាំទ្រចំពោះការកំណត់ទំនិញកសិផលសក្តានុពលចំនួន១០មុខ សម្រាប់នាំចេញ និងជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងការផលិត