ខេត្តចំនួន២ ​នឹងក្លាយ​ជាមុខព្រួញរបស់វិនិយោគិនជាតិ-អន្តរជាតិ ដ៏មានសក្ដានុពលបំផុត

ភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់២០២៣ខាងមុខនេះ អ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីក្ដីរំពឹងទៅលើខេត្តចំនួន២ ដែលមានសក្តានុពល ទាក់ទាញការវិនិយោគក្នុងវិស័យចម្រុះ ជាពិសេសទីផ្សារ…