អ្នកជំនាញបង្ហើបពីគន្លឹះសំខាន់ដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូច ដើម្បីអាចឈរជើងបានយូរអង្វែង

អាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ ជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់ទុនតិច ហើយភាគច្រើន មិនបានចុះក្នុងបញ្ជីអាជីវកម្ម។ អាជីវកម្មប្រភេទនេះអាចរួមមាន ការលក់ម្ហូបអាហារតាមរទេះ របរម៉ូតូដុប និងកង់បីជាដើម…