មូលនិធិជាង ២ពាន់លានដុល្លារ នឹងត្រូវអនុម័តក្នុងវេទិកាភាពធន់ទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

មូលនិធិប្រមាណជាង ២ពាន់លានដុល្លារ នឹងត្រូវអនុម័តសម្រាប់អនុវត្ត​កម្មវិធីភាពជាដៃគូកសាងភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ