និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជនវិស័យអចលនទ្រព្យសហការគ្នាបង្កើនការយល់ដឹងដល់សាធារណៈជនកាន់តែទូលាយ

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច បានសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រ និងវិស័យបរធនបាល…

និយ័ត​ករ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជារៀបចំ​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ និង​លើកកម្ពស់​​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ក្នុងគោលបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារមូលបត្រ កសាងអត្ថប្រយោជន៍នៃទីផ្សារមូលបត្រ មូលដ្ឋានគ្រឹះវិនិយោគិន ការវិភាគទៅលើក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ និងដំណើរការជួញដូរឱ្យកាន់តែមានភាព…

ក្រុមហ៊ុនថ្មីចំនួន ៨ រំពឹងថានឹងហក់ចូលផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ

សន្ទុះកើនឡើងដែលជំរុញឱ្យផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមានទស្សនវិស័យ និងការព្យាករណ៍ល្អក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន ៨ នឹងបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុលនៅ…