យល់ដឹងបន្ថែមពីរបៀបនៃការជួញដូរមូលបត្របំណុល

ភ្នំពេញ ៖ វិធីសាស្ត្រជួញដូរតាមការដេញថ្លៃ គឺជាការជួញដូរមូលបត្របំណុលតាមការដេញថ្លៃ ត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃសម្រាប់ភាគហ៊ុន លើកលែងតែករណីមានថ្លៃផ្គូផ្គងចាប់ពីពីរឡើងទៅនៅ…

ស្វែងយល់ពីមូលបត្របំណុលនៅកម្ពុជា

សញ្ញាបណ្ណ គឺជាប្រភេទមូលបត្របំណុលដែលតំណាងឱ្យកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងបុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល (រូមមានសាជីវកម្ម សហគ្រាសរដ្ឋ ឬរាជរដ្ឋាភិបាល) និងវិនិយោគិន