គិតត្រឹមត្រីមាសទី៣ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាង ៤៤ លានដុល្លារ

ចាប់ពីត្រីមាសទី១ រហូតដល់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២៣ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋសរុបចំនួនជាង ៤៤ លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹងប្រមាណ ២៣% នៃទំហំសរុបដែលច្បាប់អនុញ្ញាត (៨១៣ ប៊ីលានរៀល)

ការបោះលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋទាបជាងរំពឹងទុក តែជាការសាកល្បងយន្តការទីផ្សារមូលបត្រ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងកេណ្ឌប្រមូលមូលធនក្នុងស្រុកជាប្រាក់រៀល ដើម្បីប្រើប្រាស់…

រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកទីពីរចំនួន ២០០ លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកទីពីរចំនួន ២០០ លានដុល្លារអាមេរិក នៅឆ្នាំ ២០២៣ ដើម្បីចូលរួមបំពេញតម្រូវការ ទាំងចំណាយចរន្ត និងចំណាយ…

តោះ! មកឈ្វេងយល់ពីតួនាទីរវាងធនាគារជាតិ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងដំណាក់កាលបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើរតួនាទីជាក្នុងនាមជាអាណត្តិគាហក (Agent) របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកដំបូងតម្លៃ ១០០ពាន់លានរៀល

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) ប្រកាសដាក់ដេញថ្លៃ និងបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១ ដែលមានតម្លៃ ១០០ពាន់លានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ ២៥លានដុល្លារអាមេរិក…

មូលបត្ររដ្ឋ ៣០០ លានដុល្លារនឹងចាប់ផ្តើមបោះផ្សាយចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងធ្វើការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋជាលើកដំបូងក្នុងទំហំប្រាក់ប្រមាណ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិក ចាប់ពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ។ នេះបើយោងតាម…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ៖ ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋតម្លៃ ៣០០ លានដុល្លារមិនមានការពន្យារពេលនោះទេ

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា មិនមានការពន្យារពេលក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្ររដ្ឋដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ ៣០០ លានដុល្លារអាមេរិកនោះទេ ប៉ុន្តែពេលវេលា និង…