ដំណឹងល្អ ! តម្លៃប្រេងបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅត្រឹម ៤ ២៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈសេចក្ដីប្រកាសដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២នេះបានបញ្ជាក់ថា តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានបន្តធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម…