របរដាំឈូកយកមើមថ្មី ងាយស្រួល និងមានទីផ្សារខ្ពស់

យុវជនខ្មែរមួយរូបបានពាំនាំជំនាញក្នុងការដាំមើមឈូកពីជប៉ុន និងបង្កើតជាកសិដ្ឋានថ្មីមួយមានដាំឈូកយកមើមដោយទទួលបានជោគជ័យ ហើយទិន្នផលក៏មានទីផ្សារខ្ពស់