យល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបណ្តាំមរតដែលយើងគ្រប់គ្នាមិនគួរមើលរំលង

មនុស្សយើងមានទ្រព្យមានធន វាគឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ចាំបាច់បំផុត ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាជីវិតមនុស្សយើងក៏មានពេលវេលាកំណត់រៀងៗខ្លួនដែលមិនអាចស្ថិតនៅជាអមតៈរៀងរហូតនោះទេ…