ប្រវត្តិសង្ខេប លោក Yoon Suk-yeol ប្រធានាធិបតីកូរ៉ខាងត្បូង

លោក Yoon Suk-yeol ជាអ្នកនយោបាយកូរ៉េខាងត្បូង អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈ និងជាមេធាវី ដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី១៣ ។ មុនពេលលោកកាន់…