ទីក្រុង Denverក្លាយជាជនរងគ្រោះក្នុងគ្រាដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងខ្លាំង

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្ហាញថាទីក្រុង Denver ខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យជាមធ្យម៧ម៉ឺនយូនីតរៀងរាល់ឆ្នាំ