ជំរឿនកសិកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសានេះ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ថ្មីៗនេះបានផ្ញើសារអំពាវនាវ ស្ដីពីការធ្វើជំរឿនកសិកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលជាជំរឿនកសិកម្…