សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំលើកទី១០ស្ដីពី «ហានីភ័យអាកាសធាតុ និងអន្ដរកាលឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបៃតង»

« ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបង្កើតឱ្យមានសន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឡើង ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកស្រាវជ្រាវ ដែលជាការងារចាំបាច់ សម្រាប់ការផ្ដល់ជាធាតុចូលសំខាន់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

AMRO ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកំណើនល្អប្រសើរ គាំទ្រដោយកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក និងកំណើនក្នុងវិស័យសេវាកម្ម

អង្គភាពស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣(AMRO)បានវាយតម្លៃថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំជាមួយ​កំណើនល្អប្រសើរ ដែលគាំទ្រដោយកំណើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក គួបផ្សំនឹងកំណើនក្នុងវិស័យសេវាកម្ម…

សម្តេចតេជោ ៖ យើងត្រូវរួមគ្នា និងខិតខំរក្សាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ទប់ស្កាត់អតិផរណា និងរក្សាកម្លាំងទិញនៃប្រាក់រៀល

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា បើទោះបីវិបត្តិកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាមានភាពធូរស្បើយក៏ដោយ ក៏កម្ពុជាបាន និងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច…