ក្រុងម៉ានីល ខាតបង់ជិត៣ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រោយការបិទក្រុង

តំបន់ទីប្រជុំនៃក្រុងមួយចំនួនរបស់ទីក្រុងម៉ានីលបានខាតបង់ប្រមាណ៣ពាន់លានដុល្លាររៀងរាល់សប្ដាហ៍ក្រោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទទ្វារ…