បច្ចេកវិទ្យាថ្មី ! ច្នៃម៉ាសដែលប្រើប្រាស់រួចរាប់ពាន់លានរៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្មអគ្គិសនីតម្លៃធូរថ្លៃ

២០២២ គឺជាឆ្នាំទី៣ហើយដែលពិភពលោកបានប្រឈមមុខទៅនឹងវត្តមានរបស់វិរុសរាតត្បាតកូវីដ ខណៈដែលបញ្ហាកាកសំណល់ជីវសាស្ត្ររាប់ចាប់តាំងពីសំបកដបវ៉ាក់សាំងរហូតទៅ…