ធ្លាប់ដឹងទេថា ម៉ាស៊ីនដាក់ដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) មានដើមកំណើតនៅពេលណា ?

ម៉ាស៊ីនដាក់ និងដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់បណ្តាធនាគារឯកជនផ្សេងៗបានក្លាយជាឧបករណ៍ជំនួយយ៉ាងសំខាន់ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងប្រសើរ និងមាន