ម៉ាស៊ីនលក់មាសស្វ័យប្រវត្តិនៅកូរ៉េខាងត្បូងរកចំណូលបាន ១៩ លានដុល្លារ

បរទេស៖ GS Retail គឺជាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញ និងជាអ្នកដំណើរការម៉ាស៊ីនលក់មាសមួយបានបង្ហាញថា ក្នុងរយៈពេល ៩ខែ ពួកគេលក់មាសបានតម្លៃសរុប ១៩ លានដុល្លារ ដោយម៉ាស៊ីន…