ម៉ាស៊ីន 3D បច្ចេកទេសថ្មី ផលិតសាច់គោសិប្បនិម្មិត រំពឹងអាចស្រូបបានចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារ

សាច់គោ ជាអាហារដ៏ចាំបាច់ និងជាអាហារទូទៅបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកយើងនេះ ប៉ុន្តែយោងតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកគេរកឃើញថា ផលិតកម្មផលិតសាច់សត្វជាអាហារ…