ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី បើកដំណើរការហាងលក់សម្ភារៈកែឆ្នៃពីសំរាមដំបូងគេ

អ៊ូឡង់បាតារ/ម៉ុងហ្គោលី ៖ ហាងអេកូដំបូងគេត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ អ៊ូឡង់បាតារ (Ulaanbaatar) ជាមួយនឹងបាវចនាថា “សុខភាពមនុស្សកើតចេញពីធម្មជាតិ សុខភាពធម្មជាតិ…