បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ ៖ ឧស្សាហកម្ម​សម្លៀកបំពាក់​ ជាអ្នកបំពុលបរិស្ថាន​ធំ​មួយ​របស់​ពិភពលោក

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា ការទិញសម្លៀកបំពាក់កាន់តែច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក បាន និងកំពុងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន…