ម្ចាស់កសិដ្ឋានបង្ហើបពីការជ្រើសរើសគោចិញ្ចឹមដែលទទួលបានផលលឿន និងចំណេញច្រើន

កំពង់ចាម ៖ បើនិយាយពីការចិញ្ចឹមគោ គេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជ្រើសរើសពូជគោមកចិញ្ចឹម។ ក្នុងនោះ ការជ្រើសរើសមេគោរឹតតែសំខាន់ទៅទៀត ថាតើគួរជ្រើសរើសយកមេគោក្រមុំ…