ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន ទិញយកភាគហ៊ុនក្រុមអចលនទ្រព្យដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី២របស់ប្រទេស

ប៉េកាំង ៖ ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន ដែលស្ថិតទីក្រុងសិនយ៉ាង (Shenyang) នៃភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិន បានទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Evergrande Group ដែលមានក្នុងធនាគារ…