ម្ចាស់ពានសហគ្រិនស្ត្រីអាស៊ាន ៖ ស្ត្រីមិនគួរធ្វើត្រឹមតែជាមេផ្ទះ ប៉ុន្តែគួរមានចំណែករកចំណូលចូលគ្រួសារ

ភ្នំពេញ ៖ ស្ត្រីក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរពីបុរាណមិនត្រូវបានលើកកម្ពស់ឱ្យទទួលបានការសិក្សាល្អនោះទេ ព្រោះស្ត្រីនឹងមានតួនាទីសំខាន់មួយក្រោយពេលរៀបការ គឺតួនាទីជាមេផ្ទះ…