ការអភិវឌ្ឍអគារ​បៃតង​នៅតែជាបញ្ហា​សម្រាប់ម្ចាស់សំណង់​នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសនៅលើពិភពលោកកំពុងជំរុញការអភិវឌ្ឍលើអគារបៃតងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍអគារ…