ដំណាំម្ជូរព្រឹក មានគុណប្រយោជន៍ច្រើន កំពុងមានទីផ្សារល្អ ផ្ដល់ចំណូលរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែ

ម្ជូរព្រឹក ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាហ្វ្រិក ហើយមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានទីផ្សារល្អ មានតម្លៃថ្លៃ និងជាគោលដៅរបស់