ស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើម្ទេសប្លោកក្រៀមដែលងាយស្រួល និងរក្សាទុកបានខែ 

ម្ទេសប្លោក ជាអំបូរបន្លែដែលគេអាចយកទៅចម្អិន ឬទទួលទានបានទាំងនៅស្រស់ ទាំងខ្ចី និងទុំ ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀត ម្ទេសប្លោកស្រស់ក៏អាចច្នៃទៅជាម្ទេសប្លោក…