មុខរបរធ្វើម្ទេសឆ្អើរ ជួយទាំងជីវភាពកសិករ ផ្ដល់ទាំងការងារដល់សហគមន៍

ម្ទេសឆ្អើរ ឬម្ទេសក្រៀម ជាប្រភេទម្ទេសដែលកែច្នៃពីម្ទេសប្លោកស្រស់ ហើយតាមរយៈការផលិតម្ទេសឆ្អើរនេះក៏អាចផ្ដល់ការងារដល់សហគមន៍ផង និងជួយទិញកសិផលក្នុងតំបន់ផង។