ដំណាំម្ទេសប្លោក មិនពិបាកថែទាំ អាចទទួលបានផលច្រើន និងមានទីផ្សារល្អ

ម្ទេសប្លោក ជាប្រភេទម្ទេសម្យ៉ាងដែលមានរូបរាងធំជាងម្ទេសហឹរធម្មតា ជាពិសេសគេអាចកែច្នៃវាទៅជាម្ទេសឆ្អើរ ឬម្ទេសក្រៀម ដែលអាចរក្សាទុកបានយូរ