យល់ដឹង​ពីបច្ចេកទេសដាំដុះម្ទេសហាវ៉ៃ មានភាពងាយស្រួល ទទួលផលបានច្រើន និងមានសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់  

ម្ទេសហាវ៉ៃ ជាបន្លែមួយប្រភេទដែលគេអាចច្នៃធ្វើម្ហូបបានច្រើនមុខ ហើយម្ទេសប្រភេទនេះក៏ងាយស្រួលដាំ មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន និងទីផ្សារល្អ