ម្រេចខ្មៅ ជាផលិតផលដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា និងមានប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងនាមជាផលិតផលក្នុងស្រុក

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រពៃណីជាង ៧០០ឆ្នាំ មកហើយក្នុងការដាំដុះម្រេច ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍…