ម្រេចកម្ពុជា ជាង7400តោន ត្រូវបាននាំចេញក្នុងរយៈពេល 5ខែដំបូង ឆ្នាំ2021

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផលិតផលកសិផលដទៃទៀតដែលមានកំណើនលើការនាំចេញ សម្រាប់តែម្រេចកម្ពុជាច្រើនជាង7400តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិត្រឹមតែរយៈ…