ម្រេចកំពត កំពុងបង្ហាញភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារសកលលោក

ម្រេចកំពត (Kampot Peppter) ជាម៉ាកសញ្ញាសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយនៅលើទីផ្សារយ៉ាងទូលាយជាងគេក្នុងចំណោមម្រេចដែលមានប្រភពមក…