អាជីវកម្មម្រេចជ្រក់សម្ងួត មានទីផ្សារខ្ពស់ និងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍  

ម្រេចជ្រក់សម្ងួត ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិថ្មីម៉្យាងដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារក្នុងស្រុក កំពុងមានទីផ្សារ និងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍