ម្សៅចេកសុខភាព អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ថ្មី ប្លែក ផ្តល់អត្ថបទប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកទទួលទាន

បាត់ដំបង ៖ ចេក ជាដំណាំដែលប្រជាជនខ្មែរចូល ចិត្ត និងនិយមដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារ និងជាចំការ ដោយសារតែងាយស្រួលក្នុងការដាំដុះ ថែទាំ និងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍…