នៅ​ត្រីមាស​ទី​១ឆ្នាំ២០២៣ ការ​នាំចេញ​ដំឡូង​មី និង​ម្សៅ​មីកម្ពុជាសម្រេចបានទឹកប្រាក់ប្រមាណ​ជាង ​២៨៥​ លាន​ដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានបង្ហាញថា ចាប់ពីខែមករា ដល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ការនាំចេញផលិតផលដំឡូងមី និងម្សៅមីរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស…