សិប្បកម្មម្សៅរមៀតក្នុងស្រុកជួយបង្កើតចំណូលដល់កសិករ និងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍

រមៀតគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាគ្រឿងទេសផង និងជាឱសថដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់មនុស្សទទួលទាន។ ដោយអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបែបនេះ រមៀតក៏ត្រូវបាន…