ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្សព្វផ្សាយម្ហូបប្រពៃណី និងនាំចេញគ្រឿងទេសឲ្យបាន២ពាន់លានដុល្លារ

ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការមួយដែលមានឈ្មោះថា Indonesia Spice Up
the World ដែលវាគឺជាការកិច្ច…