អ្នកសេដ្ឋកិច្ច ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧​ បង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ ជួយជំរុញឱ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារផ្សេងៗជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ រួមទាំងការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយមិនបង់ប្រាក់ ជាការជួយជំរុញឱ្យមានចរន្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គម