ការបោះលក់មូលបត្របំណុលរបស់រដ្ឋទាបជាងរំពឹងទុក តែជាការសាកល្បងយន្តការទីផ្សារមូលបត្រ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងកេណ្ឌប្រមូលមូលធនក្នុងស្រុកជាប្រាក់រៀល ដើម្បីប្រើប្រាស់…