កម្ពុជា-វៀតណាម បង្កើតយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ត្រីភាគីកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាមនឹងបង្កើននូវយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ត្រីភាគីកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម