អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ថ្មី ប្លែក ផលិតយន្តហោះបញ្ជាធ្វើពីស្នោ អាចហោះបានខ្ពស់ ហើយលក់បានថ្លៃគួរសម 

បច្ចុប្បន្ននេះ មានកូនខ្មែរមួយរូបបានកែច្នៃ និងផលិតជាយន្តហោះបញ្ជាមួយប្រភេទ ផលិតពីស្នោ ដែលមានរូបរាងស្អាត និងអាចហោះហើរបានខ្ពស់ ហើយលក់បានថ្លៃគួរសម