ទើបហក់ចូលទីផ្សារបាន១ឆ្នាំ យន្តហោះ C919 បន្តវាយលុកទីផ្សារអាស៊ីជាជាងទីផ្សារនៅអឺរ៉ុប

ឆ្នាំ២០២៤ តម្លៃយន្តហោះ C919 របស់ចិនមានការកើនឡើងលើសតម្លៃកុងត្រាកាលពីឆ្នាំ២០២២ ពោលគឺពី ៩៩លានដុល្លារ ទៅដល់​ ១០៨លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿង