លោក ងន សាំង ៖ RMA មានមហិច្ឆតាជំរុញកម្ពុជាពីប្រទេសដែលតម្លើងរថយន្ដទៅជាប្រទេស​ដែលផលិត និងនាំចេញរថយន្ដ

លោក ងន សាំង ដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RMA បានថ្លែងឱ្យដឹងពីការប្ដេជ្ញារបស់ខ្លួន ក្នុងការចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញវិស័យយានយន្ដនៅកម្ពុជា។