រដ្ឋាភិបាលគាំទ្រការប្រើប្រាស់យានយន្តផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នៅកម្ពុជា

រាជដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានគាំទ្រឱ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តផលិត និងដំឡើងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នៅកម្ពុជា