យុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រៅ​ប្រព័ន្ធ ​ជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធនេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិសមភាពសង្គម,ពង្រឹងភាពធន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ (ឆ្នាំ២០២៣-ឆ្នាំ២០២៨)

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការគាំពារ និងការពង្រឹងសមត្ថភាព ផលិតភាព និងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ