ឆ្នាំ២០២៤-២០៣០ កម្ពុជាធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារ ជំរុញការនាំចេញអង្ករទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

យុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញអង្ករ និងពិពិធកម្មទីផ្សារ ឆ្នាំ ២០២៤-២០៣០ នឹងជួយជំរុញការនាំចេញអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែទូលាយ