បញ្ចកោណទី២ នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មី បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង និងធ្វើឱ្យមានភាពចម្រុះក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

សម្រាប់រយៈពេល ៥ ឆ្នាំដំបូងក្នុងនីតិកាលទី ៧ នៃរដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ចេញ​នូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ ដើម្បីកំណើន ការងារ សមធម៌ ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព ហើយនិងដើម្បីកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ការបន្តដំណើរឈានទៅសម្រេចបាន​នូវចក្ខុ​វិស័យ​កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០៥០…