រាជរដ្ឋាភិបាល បានត្រៀមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ TVET ដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រ

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបើកជាផ្លូវការវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រ